2/21/2017

Biznesdәki uğurun danılmaz vә inkaredilmәz 100 qanunu…

İstәr biznesdә, istәr insan hәyatında, insanlar arasında münasibәtdә 100 qanunu var. Bu qanunları bilib, nәzәrә almaqla, 100% uğur әldә etmәk mümkündür.

Hәr bir uğuru öncәdәn görmәk olar.

Bu uğurun 100 qanunu aşağıdakılardır:

İlk beş qanun hәyat qanunudur:

Sәbәb vә nәticә;
İnam;

Gözlәnti;

Cәlbetmә;

Cavab vermәk.

Uğur qanunları:

Nәzarәt;
Tәsadüf;

Cavabdehlik;

İstiqamәt;

Kompensasiya;

Xidmәt;

Tәtbiq edilәn cәhd vә sәylәr;

Artıq kompensasiya;

Hazırlıq;

Güclәndirilmiş sәmәrә;

Qәrar;

Yaradıcılıq;

Elastiklik;

İnadkarlıq.

Biznes qanunları:

Mәram;
Tәşkilatçılıq;

İnsan vә müştәri mәmnuniyyәti;

İnsan vә müştәri;

Keyfiyyәt;

Köhnәlik;

İnnovasiya;

Böhran uğur amili;

Market vә bazar;

İxtisaslaşma;

Ayırdetmә;

Seqment;

Konsentrasiya vә diqqәt;

Mükәmmәllik.

Liderlik qanunları:

Dürüstlük;
Cәsarәt;

Reallıq;

Güc;

Ambisiya;

Optimizm;

Hәssaslıq;

Möhkәmlik;

Müstәqillik;

Emosional yetkinlik;

Yüksәk icraçılıq;

Uzaqgörәnlik;

Pul qanunları:

1.Bәrәkәt;

Mübadilә;
Kapital;

Zaman perspektivi;

Qәnaәt;

Konservasiya;

Parkinson;

Üçlәr;

Sәrmayә;

Qarşılıqlı faiz vә ya borclar;

Toplanma;

Cәzbetmә;

Sürәtlәnmәni sürәtlәndirmәk vә hipersürәt.

Satış qanunları:

Satış;
Müәyyәnlәşdirmә;

Ehtiyac;

Problem;

İnandırmaq;

Tәhlükәsizlik;

Risk;

Etibar;

Münasibәt;

Dostluq;

Yerlәşdirmә;

Perspektiv;

Öncәdәn planlaşdırma;

Yalan motivasiya.

Danışıqaparma qanunları:

Universallıq;
Gәlәcәk;

Qәlәbә vә ya heç nә;

Hüdudsuz imkanlar;

Dördlәr qanunu;

Vaxt;

Şәrtlәr;

Öncәdәn hissetmә;

Sәlahiyyәt;

Әks düşüncә;

Daha nәhәng güc;

Arzu;

Qarşılıq;

Çıxıb getmәk;

Yekunlaşdırmaq.

Vaxtın idarә edilmәsi qanunları:

Aydınlıq;
Üstünlüklәr;

İkinci dәrәcәlilәr;

Әn dәyәrli mülkiyyәt;

Planlaşdırma;

Mükafat;

Ardıcıllıq;

Ling;

Vaxtın izlәnmәsi;

Tәcrübә;

Zaman tәzyiqi;

Tәk-tәk hәll etmәk;

Sәriştә.

Mәnbә: Brayan Treysi “Uğurun 100 qanunu”
Отправить комментарий