6/23/2016

Sadәcә bir dosta var ehtiyacım

Foto: Valeh Arifoğlu

Darıxıram, ehtiyacım var bir dosta, әsl dosta, sükunәti mәnlә dinlәyә bilәcәk, mәnim kimi tәnha birisi, tәnhalığın nә olduğunu bilәn, anlayan dost... 
Susduğumda dindirmәsin, baxışlarımdan oxusun susqunluğumda gizlәtdiyimi... 
İntim, seks istәmәsin, dost seksi tәklif etmәsin, paylaşdığım sirrlәrimi qorusun, ötürmәsin başqa birinә... 
Mәni sevsin dost olaraq, dәyәr versin dostluğuma, mәnә, güdmәsin nәsә... 
Dost kimi sәmimi olsun, pәrdә olmasın aramızda, qucaqlaya bilim onu dost olaraq, gülüm, ağlayım yanında içdәn, qınamasın mәni çox tәbii olmağıma görә... 
Toxunduqca әllәrinә, saçlarına әllәrim sakitlәşim, valeryanım olsun, bir dә ki muzam, ona baxıb yazım.
Zәngin olsun mәnәvi dünyası, әxlaqı, baxışları, sәsi yuxuya aparsın mәni yuxusuz gecәlәrimdә. Darıxanda, olsun yanımda, hәr mövzuda danışa bilim onunla, ehtiyat etmәyim ki, itirә bilәrәm onu bir dost olaraq...
Qorxmayım ondan, gizlәtmәyim dostluğumuzu.
Yozmasın hәrәkәt, sözlәrimi.
Pis olduğumu anlasın, dar günümdә tәk qoymasın, susaraq otursun yanımda.
Dosta ehtiyacım var, bәdәnimә baxmayan, sinәmdә axtarmayan qәlbimi, dodağımda axtarmayan gerçәkliyi, әllәri vә baxışlarıyla mәni soyundurmayan, yatağa salmayan. 
Mәni üzmәyәn, xәtrimә dәymәyәn bir dosta var ehtiyacım...
Отправить комментарий