3/07/2016

Mənə bir az ondan danış

Mәnә bir az ondan danış, pulsuz, işsiz qalmağından,
Mәnә bir az ondan danış, banka olan borclarından,
Girovdakı maşınından, mәnzilindәn, әldәn gedәn qır-qızıldan…
Mәnә bir az ondan danış, bir tәrәfdә yoxsul, yetim,
Bir tәrәfdә kök buraxmış rüşvәtxorlar,
Mәnә bir az ondan danış çirkli pulu yumağından,
Çıxardırsan vәtәnindәn, büdcә qalıbdır manatsız….
Mәnә bir az ondan danış, küçә olub ev-eşiyin,
Qışda yayı, yayda qışı gözlәmәyin,
Olub sәnin tәk istәyin, ötüb keçir vәtәndaşlar
Vecә almır, onlar üçün yoxsan sanki…
Mәnә bir az ondan danış, dәrd әlindәn bezәnlәrdәn,
Hәll yolunu intiharda görәnlәrdәn, vәtәnindәn gedәnlәrdәn,
Mәnә bir az ondan danış, zorla әrә gedәnlәrdәn,
Evdә şiddәt görәnlәrdәn, susma danış,
Az da olsa, çox da olsa, mәnә ancaq ondan danış….
Bir dә mәnә ondan danış, vәzifәdә olanlardan,
Mleqarxdan, messenatdan, maqnatından,
Xalq tәrәfdәn seçilmәyәn deputatdan, xalqdan qaçan insanlardan…
Danışdıqca, pıçıltıyla ver cavabı,
Söylә nәdir xalqın dәrdi?!
Gәlirindәn çox xәrclәyәn, borcla ayı yola verәn,
Artan bazar qiymәtindәn, bir dә geniş ürәyindәn,
Danış mәnә mənim xalqım…
Отправить комментарий